Národní házená slaví 100 let od svého založení

Z Á V Ě R Y z porady sekretářů svazů sdrž, v ČSTVZ Á V Ě R Y z porady sekretářů svazů sdrž, v ČSTV

Z Á V Ě R Y

z porady sekretářů svazů sdružených v ČSTV, konané dne 13. 2. 2012 v Praze

 

Přítomni:

zástupci sportovních svazů: Česká asociace amerického fotbalu; Český atletický svaz, o.s.;  Česká baseballová asociace; Česká basketbalová federace, o.s.; Fotbalová asociace České republiky;  Česká gymnastická federace; Český svaz házené; Českomoravský svaz hokejbalu;  Český svaz jachtingu; Česká jezdecká federace, o.s.;  Český svaz juda, o.s.; Český svaz kanoistů; Česká unie kolečkových bruslí;  Český krasobruslařský svaz;   Česká kuželkářská a bowlingová federace; Česká lakrosová unie, o.s.; Český svaz ledního hokeje; Český lukostřelecký svaz; Český svaz moderní gymnastiky;   Svaz národní házené; Český nohejbalový svaz, o.s.; Český svaz orientačních sportů; Česká asociace pétanque klubů; Český svaz plaveckých sportů; Český svaz pozemního hokeje;  Asociace rádiového orientačního běhu ČR ; Český svaz rekreačního sportu;   Českomoravská sáňkařská asociace, o.s.; Český svaz silového trojboje, o.s.;  Česká softballová asociace; Česká asociace squashe, o.s.; Česká asociace stolního tenisu; Šachový svaz ČR, o.s.;  Český svaz Taekwon-Do ITF; Česká asociace univerzitního sportu; Český veslařský svaz; Český svaz vodního motorismu; Český svaz vodního lyžování;  Český volejbalový svaz;  Svaz zápasu ČR; Unie zdravotně postižených sportovců ČR ;

Omluveni:

zástupci sportovních svazů: Český horolezecký svaz, o.s.; Český svaz jógy; Česká asociace sportu psích spřežení;   Česká rugbyová unie;    Český svaz skibobistů; Český svaz triatlonu, o.s.; Český svaz vodního póla;              

Nepřítomni:  

zástupci sdružených svazů: Český svaz akrobatického Rock and Rollu; Český badmintonový svaz;   Českomoravský billiardový svaz; Český svaz bobistů a skeletonistů; Česká unie bojových umění; Česká boxerská asociace; Český svaz curlingu; Český svaz cyklistiky; Česká asociace extrémních sportů; Česká florbalová unie, o.s.;  Česká golfová federace; Český korfbalový svaz;  Svaz kulturistiky a fitness ČR ; Český svaz kuší; Svaz lyžařů České republiky, o.s.; Český svaz metané; Český minigolfový svaz;  Český svaz moderního pětiboje, o.s.; Česká Muay -Thai asociace, o.s.; Český svaz rychlobruslení;Český šermířský svaz;  Český tenisový svaz, o.s.; Český svaz vzpírání;     

(prezenční listiny jsou uloženy v kanceláři managementu sportu ČSTV)

 

Porada byla zahájena v 9:10 za přítomnosti generálního sekretáře ČSTV Mgr. Jana Boháče, generálního ředitele ekonomických agend Ing. Pavla Bendy a pracovníka managementu sportu ČSTV Mgr.Davida Opatrného. V průběhu jednání se dostavil předseda ČSTV JUDr. Miroslav Jansta.

Účastníci byli seznámeni s programem jednání.

 

Program:

1. Aktuální informace předsedy ČSTV

2. Informace z jednání VV ČSTV konaného dne 9. 2. 2012

3. Různé

 

 

2) Výsledky jednání VV ČSTV dne 9. 2. 2012

Generální sekretář  ČSTV: Mgr. Jan Boháč

Ö         Termíny jednání VV ČSTV

Pan Boháč informoval o datumech  jednání VV ČSTV, které se uskuteční vždy v úterý v termínech – 6.3., 27.3.a 17.4. Termíny konání porad sekretářů zůstanou v obvyklých časech, a to každý pátek po schůzi VV ČSTV to ve dnech - 9.3., 30.3. a 20.4. VV ČSTV určil termín konání 26. Valné hromady ČSTV na 28.4.2012. Před VH ČSTV se v obvyklých časech uskuteční celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (28.3.2012) a  celostátní porada zástupců sportovních svazů (29.3.2012), kde se počítá s distribucí mandátů. Rozesílání písemných podkladů pro jednání 26.VH ČSTV bude dále specifikováno a sdružené subjekty se včas dozví jakým způsobem a kdy podklady obdrží.

 

Ö         Komise VV ČSTV

 Výkonný výbor ustavil osm komisí, které budou pracovat jako poradní orgány výboru. Komise, respektive členové komisí, ponesou odpovědnost za jednotlivé oblasti a předsedové komisí budou referovat o výsledcích práce na každé schůzi VV ČSTV. První výsledky práce komisí budou prezentovány již v dubnu na valné hromadě.  Ustaveny byly komise s následujícím zaměřením :

Komise pro rozvoj SC Nymburk - předseda: Libor Varhaník 

Komise pro přípravu změny sídla ČSTV - předseda:   Miroslav Pelta

Komise pro strategii horských středisek - předseda:  Ivo Kaderka

Komise pro strategii péče o SK/TJ - předseda: Marek Hájek

Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí - předseda:  Jiří Kejval

Komise pro financování sportu - předseda:  Jiří Kejval

Komise pro registraci a informační podporu - předseda: Jaromír Horák

Mediální komise - předseda: Jiří Bis

 

1) Aktuální informace předsedy

Předseda ČSTV:JUDr. Miroslav Jansta

Ö         Financování sportu z programu V. MŠMT

Pan předseda informoval o jednání s ministrem financí M. Kalouskem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešem, na kterých byl ubezpečen, že se v roce 2012 nebudou krátit  dotace do sportu, tak jako ostatní státní výdaje, kde se počítá se snížením až o 20%. Dále informoval o tom, že se v programu V. MŠMT uvolní dotace cca 800 mil. Kč, přičemž na národní sportovní svazy připadne 600mil. Kč. Což je více jak dvojnásobek roku 2011.

Ö         Úsporná opatření VV ČSTV

Výbor přijal maximální úsporná opatření,  mimo jiné všichni členové pracují bez nároku na odměnu. Tyto opatření uspoří rozpočtu ČSTV téměř 2 mil.

Ö         Noví poradci předsedy

Předseda představil svoje nové poradce, pana PhDr. Michala Odarčenka, CSc. dlouholetého poradce primátorů hlavního města Prahy, a PaedDr. Ladislava Malého bývalého náměstka MŠMT ČR.

 

Dotaz: Eichler, kanoistika: Podle názvu komise se domnívám, že se uvažuje o změně sídla ČSTV?

Odpověď: p. Jansta, předseda ČSTV: jedná se s magistrátem hlavního města Prahy o výměně pozemků a budov na Strahově za administrativní budovu na okraji Prahy. Tyto jednání jsou teprve na začátku a lze očekávat jejich vyřešení v řádu několika let.

Dotaz: p. Veselský, rekreační sport: Jaký je vývoj v jednání o závazcích ČSTV

Odpověď: p. Jansta, předseda: stále se jedná, ale je zde posun k lepšímu, například požadavek Sdružení sportovních svazů ČR, se pravděpodobně podaří snížit na 60 mil. Kč.

 

2) Výsledky jednání VV ČSTV dne 9. 2. 2012

Generální sekretář  ČSTV: Mgr. Jan Boháč

Ö         Kauza SAZKA a.s.

VV ČSTV schválili návrh na svolání MVH SAZKA, a.s., včetně návrhů na nové personální obsazení orgánů společnosti

Ö         Rezervní fond sportovních svazů

Byly schváleny půjčky  Svazu zápasu České republiky, Českému svazu kanoistů a Českému svazu skibobistů. Vzhledem k tomu, že Českomoravská sáňkařská asociace o.s., Český svaz bobistů a skeletonistů a Česká Muay-Thai asociace dlouhodobě nejsou schopny uhradit svoje pohledávky vůči fondu, bude se od všech nových žadatelů požadovat k standardní smlouvě podepsání i smlouvy o směnečném ručení pro případ nesplacení půjčky.

Ö         Strategické cíle ČSTV a pozice organizace ve sportovním prostředí ČR

M.Jansta sdělil závěry svých jednání s ČOS a MŠMT k problematice všesportovního kolegia - předpokládají se strukturální změny ve sportu a vznik nové střešní organizace. Tudíž bylo rozhodnuto o utlumení činnosti Všesportovního kolegia a účasti ČSTV v něm s tím, že toto sdružení při vzniku nové střešní sportovní organizace ztratí svůj význam. Toto utlumení činnosti se netýká všesportovních kolegií na úrovni krajů a místních samospráv.

 

Zástupce Generálního ředitele ekonomické agendy   Ing. Pavel Benda           

Ö         Předběžné výsledky hospodaření ČSTV

Hlavní činnost- V oblasti vlastní činnosti byl rozpočet v roce 2011 čerpán na 97% což znamená úsporu 655 220,- Kč. Veškeré výdaje byly kryty z příjmu z dividend

Společné výdaje- v této oblasti byly kryty tyto výdaje: úrazové pojištění, dotace krajským sdružením, poplatky za smlouvy s OSA a Intergram, náklady na Všesportovní kolegium v celkové výši 24 515,5 tis. Kč, náklady byly částečně pokryty z dotace MŠMT ve výši 15 mil. Kč.

Hospodářská střediska- Především díky plnění plánu hospodaření Plaveckého areálu Podolí a Sportovního areálu Strahov byl plán pro rok 2011 splněn. Hospodářská činnost poprvé v roce 2011 negenerovalo finanční ztrátu, ale příspěvek ve výši cca 2 mil Kč.

 

3) Různé

Ö         Administrace žádostí na provoz a údržbu

ČSTV  bude v případě zájmu poskytovat sdruženým svazům pomoc v administraci žádostí na provoz a údržbu z programu IV. MŠMT. Zpoplatněnou službu bude zajišťovat Odbor vnitřní ekonomiky vedený pana Janoušem, který má s touto problematikou dlouholetou zkušenost.

 

 

Příští porada se uskuteční v pátek 9. března 2012 od 9:00 hod v aule budovy ČSTV na Strahově.

 

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):