Národní házená slaví 100 let od svého založení

STANOVY  „Asociace sportu České republiky“STANOVY „Asociace sportu České republiky“

STANOVY  „Asociace sportu České republiky

                                  

část prvá

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

čl. I.

1. Právní postavení

 

1.     „Asociace sportu České republiky“ (dále jen ASČR) je dobrovolným občanským sdružením s celostátní působností, ustaveným dle zák. č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Sdružuje občany prostřednictvím právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých základních organizačních článků, které provozují sport, a sportovní aktivity jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost.

2.     ASČR je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.

 

3.     Jednat jménem ASČR a zastupovat ji navenek jsou samostatně oprávněni předseda, případně též místopředsedové a členové výkonného výboru na základě pověření výkonného výboru. Podepisování za ASČR se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí svůj podpis dvě osoby. Jednou z nich musí být předseda nebo místopředseda a druhou místopředseda nebo generální sekretář nebo výkonným výborem pověřený člen výkonného výboru.

 

 

2. Poslání

 

Posláním ASČR je vytváření podmínek pro provozování sportovní činnosti a jejího financování na všech výkonnostních, rekreačních, volnočasových, věkových či územních úrovních. Zejména se jedná o vytváření podmínek směřujících k zajištění finančních prostředků pro sportovní činnost a pro jejich efektivní využití a to především ve vztahu k veřejným finančním zdrojům na všech úrovních. ASČR zároveň může plnit servisní funkce a poskytovat služby svým členům. ASČR hájí společné zájmy základních organizačních článků a to zejména ve vztahu k institucím veřejné a státní správy. ASČR prostřednictvím svých základních organizačních článků organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.  K tomuto účelu se může za vzájemně výhodných podmínek sdružovat s jinými právnickými osobami.

 

 

3. Sídlo

 

Sídlem ASČR je obec Praha na adrese Praha 6 - Břevnov, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17.

 

           

4. Hlavní úkoly ASČR

 

1.     Provozuje sportovní činnost  členů, jejich výchovu a vzdělávání ve svých  základních organizačních článcích.

 

2.     Usiluje o vytváření vhodných a žádoucích ekonomických, finančních, daňových, materiálních a legislativních podmínek, které směřují k podpoře a rozvoji sportovního prostředí a sdružených subjektů.

 

3.     Spolupracuje s orgány státu a dále s územními a samosprávnými orgány České republiky.

 

4.     Prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených spolků tak, aby nebyly omezovány nebo porušovány.

 

5.     Spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí.

 

6.     Spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva.

 

7.     Vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to i svou vlastní činností. K podpoře plnění svých úkolů může provozovat svým jménem obchodní činnost a pro tyto účely může i zakládat obchodní společnosti. Kromě těchto obchodních subjektů může zřizovat a provozovat, v souladu s právními předpisy, výchovné, vzdělávací, školské a další zařízení, včetně obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů apod., to vše za účelem zkvalitnění a podpory činnosti ASČR.

 

8.     Pořádá nebo se podílí na pořádání organizovaných sportovních akcích.

 

9.     Poskytuje  podle svých možností sdruženým subjektům další služby.

 

 

 

část druhá

 

ČLENSTVÍ

 

čl. II.

Základní organizační články

 

1.      Fyzické osoby se stávají členy ASČR prostřednictvím základních organizačních článků s vlastní právní subjektivitou[1], kterými jsou :

 

a)     sportovní kluby (SK), jako spolky provozující sportovní činnost především v místech svého sídla

 

b)    národní sportovní svazy jako spolky s celostátní působností, které řídí a organizují, činnost konkrétního sportovního odvětví, které reprezentují ČR pro dané sportovní odvětví v mezinárodních organizacích, a kterým také výhradně náleží samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení celostátní sportovní reprezentace na mezinárodních sportovních soutěžích v příslušném sportovním odvětví.

 

2.      Základní organizační články mohou volbou zdola za účelem společného postupu ustavovat svá samostatná sdružení (okresní, krajská, zájmová apod.), která na základě udělení licence ASČR, plní roli ASČR podle těchto stanov. Licenci ASČR může pro konkrétní účel (okres, kraj, zájem apod.) získat pouze jedno „sdružení“.

3.      Základní organizační články a jejich sdružení s licencí ASČR  dle čl.II odst. 2 mají zcela samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou, podle znění svých vlastních stanov registrovaných Ministerstvem vnitra ČR, a zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony, a za správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

 

4.      Členem ASČR se může stát každý sportovní subjekt uvedený v čl. II. odst. 1 Stanov ASČR, a to na základě písemné přihlášky a se současným předložením písemného platného znění vlastních stanov s registrační autorizací Ministerstva vnitra ČR.

 

5.      Členství  SK v ASČR vzniká na základě písemné přihlášky SK o přijetí za člena ASČR, a to v souladu se stanovami příslušného  okresního sdružení základních organizačních článků  s licencí ASČR  dle článku II. odst. 2.

 

6.      Členství  v ASČR  u SK se sídlem v okrese, kde není licencované okresní sdružení  vzniká na základě písemné přihlášky SK o přijetí za člena ASČR  dnem schválení VH ASČR.

 

7.      Členství  národních sportovních svazů v ASČR vzniká na základě písemné přihlášky o přijetí za člena ASČR, a to dnem schválení valnou hromadou ASČR.

 

8.      Základní organizační články sdružené v ASČR, jejich členové a pověření zástupci mají právo :

 

a)     podle své sportovní výkonnosti a jiných odborných schopností se podílet na akcích pořádaných ASČR, a za stanovených provozních podmínek využívat jeho zařízení a služby,

 

b)    předkládat návrhy a podněty k činnosti ASČR a jejich orgánů,

 

c)     vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání valné hromady ASČR podle těchto stanov.

 

9.      Základní organizační články sdružené v ASČR, jejich členové a pověření zástupci mají zejména tyto povinnosti :

 

a)     dodržovat Stanovy ASČR, usnesení valné hromady a směrnice ASČR,

 

b)    sportovat vždy v duchu zásad fair play,

 

c)     vést věrohodnou a prokazatelnou matriku svých členů - fyzických osob a poskytovat o tom ASČR na vyzvání příslušná statistická šetření (výkazy),

 

d)    poskytovat orgánům ASČR pravdivé a prokazatelné údaje o svých organizačních, ekonomických a majetkových poměrech, pokud tyto údaje jsou vzaty za základ určení společných kritérií pro rozdělování společných   zdrojů  ASČR  za  účelem  financování subjektů sdružených ve ASČR nebo  je-li těchto údajů třeba pro hájení zájmů sdružených subjektů a zabezpečování finančních prostředků pro tyto subjekty.

 

10.    Členství spolku ve ASČR zaniká :

 

a)     písemným oznámením o vystoupení z členství ve ASČR doručeným orgánu, který rozhodl o jeho přijetí, které bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu spolku, který je k takovému rozhodnutí  oprávněn podle stanov vystupujícího spolku. Vystupující spolek je povinen uzavřít, tj. vypořádat (likvidovat) všechny svoje závazky vůči ASČR, a to nejpozději ke konci běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno a naopak,

 

b)    právním zánikem původně sdruženého spolku ve ASČR - i zde platí povinnost zanikajícího spolku vypořádat svoje finanční a jiné závazky vůči ASČR,

 

c)     vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady na návrh VV ASČR pro závažné porušení stanov a usnesení orgánů ASČR.

 

 

 

část třetí

 

ORGÁNY ASČR

 

čl. III.

Valná hromada ASČR

 

1.     Nejvyšším orgánem ASČR je valná hromada, kterou tvoří delegáti členských sportovních svazů (za každý členský svaz jeden delegát) a  delegáti SK (za každý okres[2] jeden delegát a za každý kraj[3] kromě Prahy jeden další delegát, za hlavní město Prahu 5 delegátů). Každý delegát má jeden hlas upravený koeficientem dle odst. 3. čl. III.

 

2.     Jednání valné hromady se řídí jednacím a volebním řádem, který schvaluje valná hromada ASČR.

 

3.     Celkový počet hlasů delegátů sportovních svazů a delegátů SK musí být vždy shodný. Proto je hlas každého delegáta sportovního svazu upraven koeficientem 100/celkový počet delegátů za svazy a hlas každého delegáta SK upraven koeficientem 100/celkový počet delegátů za SK.

 

4.     Valnou hromadu svolává výkonný výbor ASČR nejméně jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu písemnou pozvánkou doručenou sdruženým subjektům, nejpozději 30 dní před jejím konáním. Pozvánka musí vždy obsahovat údaje o termínu, čase, místu a navrženém programu valné hromady. Výkonný výbor ASČR  je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu také v případě, požádá-li o její svolání alespoň 1/3  členských  svazů nebo 1/3 členských SK  a to v termínu  do  60  dnů  od prokazatelného  doručení řádné žádosti o svolání mimořádné valné hromady.  Žádost              o svolání mimořádné valné hromady musí být písemná a musí vždy obsahovat konkrétní návrh programu jednání. Pravidla pro svolání řádné valné hromady platí obdobně i pro svolávání mimořádné valné hromady.

 

5.     Valná hromada je oprávněna jednat a usnášet se, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny  všech delegátů.

 

6.     Valná hromada projednává, schvaluje a přijímá rozhodnutí zejména  v následujících záležitostech :

 

 

a)     volby a odvolání předsedy,

 

b)    volby a odvolání členů VV,

 

c)     volby a odvolání členů revizní komise,

 

d)    rozpočtu ASČR,

 

e)     převodů a zatěžování nemovitého majetku, majetkových vkladů, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví organizace,

 

f)     stanov organizace, jejich úprav, změn a doplňků,

 

g)    zániku organizace, rozdělení nebo sloučení, včetně majetkoprávního vypořádání,

 

h)     výsledků hospodaření,

 

i)      zprávy o činnosti výkonného výboru organizace,

 

j)      zprávy o činnosti revizní komise organizace,

 

k)     jednacího a volebního řádu,

 

l)      v jiných otázkách a záležitostech podle rozhodnutí valné hromady.

 

7.     Valná hromada přijímá rozhodnutí vždy společným hlasováním všech přítomných delegátů VH.  K přijetí rozhodnutí je potřeba prostá většina hlasů (upravených koeficientem dle odst. 3. čl. III) všech přítomných delegátů VH.. Pro rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. III. odst. 6. písm. d), f) až g) je nutná 3/5 většina hlasů (upravených koeficientem dle odst. 3. čl. III) všech přítomných delegátů VH.  

 

8.     VH volí předsedu ASČR společným hlasováním všech přítomných delegátů VH dle předchozího odstavce, ostatní členové VV jsou voleni způsobem upraveným v následujícím odstavci.

 

9.     Členové VV jsou VH voleni tak, že 4 členové jsou voleni samostatně delegáty sportovních svazů a 4 členové jsou voleni samostatně delegáty SK. Volba probíhá jednokolově a zvoleni jsou za každou skupinu delegátů 4 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě, že kandidáti na 5. a případně dalších místech obdrží shodný počet hlasů jako kandidát na   4. místě, proběhne dodatečné hlasování příslušné skupiny delegátů o kandidátech se stejným počtem hlasů.

 

 

čl.IV.

Výkonný výbor a předseda ASČR

 

1.     Statutárním orgánem ASČR je výkonný výbor, který je 9 členný.

 

2.     Členem VV je i předseda ASČR volený VH samostatně, který je v čele výkonného výboru a je statutárním zástupcem ASČR.

 

3.     Výkonný výbor ASČR má 2 místopředsedy z nichž jeden místopředseda odpovídá za oblast vytváření podmínek pro rekreační a výkonnostní sport zejména na úrovni územních celků - okresů a krajů, a druhý místopředseda odpovídá za oblast vytváření podmínek pro reprezentaci a vrcholový sport.

 

4.     Místopředsedy volí ze svého středu na návrh předsedy ASČR členové VV do 5 dnů po volbě členů VV na VH.

 

5.     Místopředsedové jsou voleni všemi členy VV.

 

6.     Předseda ASČR nemůže být členem statutárních a dozorčích orgánů obchodních společností s majetkovou účastí ASČR.

 

7.     Předseda navrhuje kandidáty na místopředsedy tak, aby místopředsedy byli vždy  jeden člen VV zvolený do VV delegáty SK  a jeden člen VV zvolený do VV delegáty svazů.

 

 

 

8.     Výkonný výbor ASČR zajišťuje plnění úkolů ASČR v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve všech záležitostech, pokud tyto nejsou svěřeny do kompetence jiných orgánů ASČR.

 

 

9.     Činnost výkonného výboru řídí předseda ASČR .

 

10.  Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Na zasedání výkonného výboru má právo účasti předseda revizní komise nebo jím pověřený člen revizní komise.podtrzeni
Hodnocení článku:

-->

[zpět] [nahoru] [home] [vpřed]
2005 © dlouháč & Ceramtec s.r.o.
WebMaster: dlouhac@svaznarodnihazene.cz
návštěvníků (TOPlist.cz):